banner-img-2a.jpg

Stypendium szkolne

Drukuj PDF

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2017/2018

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W
MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH
UL. RYNEK 2

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie:
od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół,
od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

 

Pomoc materialna przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu realizacji obowiązku nauki;
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Zgodnie z ustawą uczeń może otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 99,20 zł i nie więcej niż 248,-zł.
 
Według Uchwały nr XL/259/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r. § 10. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:
 
1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
 
2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
 
3) do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
 
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 
 • Uczniom klas zerowych
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie). 
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
 
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie wymaga się dokumentów do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny (art. 90n ust.5 Ustawy z dnia 7 września 19911 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych osób, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są:
 
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca pracy uzyskanych przez danego członka rodziny,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty,
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego, wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • pisemne oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, albo nakaz płatniczy na ten rok,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenia o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów na rzecz osób w rodzinie (potwierdzone odpisem wyroku sądu i przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
 • w przypadku alimentów zasądzonych lecz nieotrzymywanych – aktualne zaświadczenie komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia,
 • w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.
 
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (t.j. za sierpień).

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information